Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke opdracht en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door  Ruud Poppe (BE0635.478.276, Polderstraat 22 9100 Sint-Niklaas) aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Ruud Poppe behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Offertes

Offertes en aanbiedingen zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening of schriftelijke bevestiging van de offerte door de Klant én door Ruud Poppe

Ruud Poppe behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeldt op de offerte, website of andere publicatie. Deze prijs is inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Indien een voorschot aangerekend wordt, zal de dienstverlening pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. Betaling in delen is mogelijk, maar kan slechts na akkoord van en bevestiging door Ruud Poppe plaatsvinden.
In alle gevallen zal jij, als Klant, bij aankoop van onze goederen of bij het boeken van onze diensten steeds op de website dienen te betalen.
Uitzonderlijk zal Ruud Poppe een factuur opmaken. Deze factuur dient binnen de 30 dagen betaald te worden.

Indien de (deel)betalingen niet tijdig plaatsvinden is Ruud Poppe gerechtigd om het volledige verschuldigde bedrag op te vorderen vermeerderd met de conventionele rente over het bedrag dat te laat voldaan is.

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 25,00 EUR worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% verschuldigd zijn. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 15 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 23,00 EUR worden aangerekend.
Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Ruud Poppe worden opgeschort, dit zonder dat Ruud Poppe dientengevolge jegens de klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Ruud Poppe in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht, om redenen die niet aan Ruud Poppe toe te rekenen zijn, door de Klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Voor workshops, trainingen, vormingen, evenementen in groep, online programma’s dienen de facturen voor het evenement betaald te worden, ten laatste op de datum die op de factuur vermeld staat. Indien een opleiding langer dan 14 dagen voor de opleidingsdatum wordt geannuleerd, dan is de helft van het inschrijfgeld verschuldigd. Indien een opleiding binnen de 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor coachingsessies, consultaties en therapiesessies kunnen afspraken tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Komt de Klant ongeachte de reden de afspraak niet na of annuleer de Klant minder dan 48 uur op voorhand, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Ook hier: ongeacht de reden. Komt de Klant – om welke reden dan ook – te laat op een afgesproken sessie, dan wordt de duur van de sessie niet verlengd en is de Klant evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.
Ruud Poppe vraagt om 1-op-1 sessies voor aanvang te betalen. Indien de sessie  geannuleerd wordt volgens de annuleringsvoorwaarden, dan wordt het bedrag binnen de 14 dagen terug gestort. 

Coachingstrajecten die voor aanvang van het traject gefactureerd worden, kunnen niet kosteloos geannuleerd worden door de klant. In het geval de klant beslist om het traject af te breken, ongeacht de reden, worden de betaalde bedragen niet terugbetaald. Indien Ruud Poppe in de loop van het traject beslist om dit traject te beëindigen, zal 50% van het gefactureerde en betaalde bedrag terugbetaald worden aan de klant.

Duur van de overeenkomst en beëindiging

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

De overeenkomst kan ten alle tijde door Ruud Poppe eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd.
Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, zal toepassing gemaakt worden van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Logo’s, teksten, modellen, namen, lesmaterialen, foto’s en technieken die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Ruud Poppe voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Ruud Poppe. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Ruud Poppe. Op alle door Ruud Poppe ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid en privacy

Ruud Poppe, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u terecht bij de Privacy Policy.

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van Ruud Poppe. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op https://ruudpoppe.be.  

Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. 

In het kader van de diensten die Ruud Poppe verricht, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Aansprakelijkheid

Ruud Poppe zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Ruud Poppe niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. 

Ruud Poppe is niet aansprakelijk behalve in geval van opzet of grove fout. Bovendien is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan zij in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs.

Ruud Poppe is in geen geval aansprakelijk voor een (ongewenste) zwangerschap, het niet behalen van beoogde resultaten, enz.

Ruud Poppe is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Ruud Poppe zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Ruud Poppe is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Overmacht

In geval van overmacht is Ruud Poppe niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder is onder meer niet-limitatief begrepen: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Ruud Poppe, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijk zetel van Ruud Poppe bevoegd.